reklama
Akita Yacht Lanex Yacht magazine
 

O závodu - propozice, přihláška

 

 

BAVARIA 46 Cruiser včetně genakru - PIROVAC

 

vlajka CR přihlášku možno stáhnout ZDE

 

 

vlajka CR  Propozice ke stažení v PDF - ZDE

 

 Podmínky charteru společnosti Pitter Yachting ke stažení ZDE 

 

 

PROPOZICE 3. ROČNÍKU ZÁVODU 

PALAGRUŽA CUP 2019

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Pořadatel:  

 

Akita-Yacht s.r.o.
Ruská 107/34
417 03 Dubí 3

DIČ CZ27274942

 

Termín a místo konání:  

 

12.10. – 19.10.2019, Chorvatsko

 

Trasa:   

  1. etapa  Murter – Vis (v případě nepříznivého počasí se etapa přeruší na Visu, jinak se pokračuje dále - viz 2 etapa až na Lastovo)
  2. etapa Vis – Sušac – Palagruža – Lastovo
  3. etapa Lastovo – Murter
  4. etapa - v případě dostatku času – oblast Murterského moře


- délka plánované trasy celkem cca 250 Nm

 

Startující lodě: 

 

BAVARIA 46 Cruiser s genakrem

(nový model)


- posádka max. 9 osob
- lodě budou losovány – bude upřesněno

 

Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění

 

Doprovodná loď: 1 – 2 x, bude upřesněno podle počtu startujících lodí

 

Kontaktní osoby: 

 

Michal Chudáček, tel: 737 970 155

Michaela Černíková, tel: 603 502 229

mail: regata@akitayacht.cz

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ vzhledem k tomu, že se nejedná o závod zařazený do programu mistrovství ČR, není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

g/ minimální věk účastníků v závodě je 15 let, osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce

 

III. STARTOVNÉ

 

Startovné činí: 

 

 79.000,-

Startovné obsahuje:


a/  náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser

b/  poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému

a bezpečnému průběhu a dokončení závodu
c/  zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, média atd.
d/  občerstvení při společném večeru vyhlášení výsledků 

 

Startovné neobsahuje:
a/  kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/  dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v maríně
c/  spotřebované pohonné a provozní hmoty

d/ turistickou taxu 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. platba:  45.000,- Kč (fa vystavena při podání přihlášky)       Splatnost: 30 dní od vystavení
2. platba:  34.000,- Kč (fa vystavena do 15.8.2019)                 Splatnost: 30 dní od vystavení

 

2. platbu lze vyfakturovat sponzorům za reklamu

   

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Teplice
číslo účtu:  5607980001/5500 


variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách

 

Kauce:  

3.000,- €, splatná při předání lodě v hotovosti nebo kreditní kartou – možnost pojištění kauce

 

V. STORNO PODMÍNKY

- v případě odstoupení do 10.9.2019 či nezaplacení doplatku do 10.9.2019 činí stornopoplatky 40.000,- Kč

- v případě odstoupení po 10.9.2019 propadají veškeré dosud zaplacené částky. Pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.

- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi

 

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

a/  veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti 
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ soutěžící se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších soutěžních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ soutěžící jsou povinni se řídit propozicemi závodu Palagruža Cup 2019 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Palagruža Cup 2019, závod se neřídí dle Závodních pravidel jachtingu ISAF

f)pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu 

g) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.

h) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi

i) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)

 

VII. PŘIHLÁŠKY

a/ vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na regata@akitayacht.cz nebo na adresu Akita-Yacht s.r.o., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3.

b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem

d) pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí

e) v případě poškození některé závodní lodi v čase před začátkem závodu a její nemožnosti se závodu zúčastnit, bude zrušena účast posádce, která se přihlásila k závodu jako poslední. V tomto případě bude startovné vráceno v plné výši, bez nároku na další odškodnění

 

VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

 

Sobota 12.10.2019

15:00 - 18:00 - registrace posádek (místo bude upřesněno)

                     - check-in lodí

Neděle 13.10.2019

09:00 - 11:00 - registrace posádek (místo bude upřesněno)

                    - volný den na trénink a trim

20:00           - porada kapitánů 

Pondělí 14.10.2019

10:00 - vyzývací znamení pro start 1. etapy

start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy

start 3. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 2. etapy

start 4. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 3. etapy

 

Pátek 18.10.2019

16:00 - slavnostní večeře s ukončením závodu a vyhlášením výsledků

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

 

v Dubí dne 1.5.2019

 

za pořadatele závodu    

 

Michal Chudáček

Michaela Černíková