reklama
Akita Yacht Únětický pivovar Lanex IFP Publishing EXPRES MENU Yacht magazine
 

O závodu - propozice, přihláška

BAVARIA 46 Cruiser včetně genakru


přihláška ke stažení ZDE.

 

PROPOZICE 8. ROČNÍKU ZÁVODU PALAGRUŽA CUP 2024

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pořadatel:

 

AKITA-YACHT CLUB z.s.


Ruská 107/34
41703 Dubí 3
IČ: 08601461

 

JK Žal, Betina
Zdrače 22/a
222 44 Betina

 

Termín a místo konání:
19.10. – 26.10.2024, Chorvatsko

 

Trasa:
1. etapa Murter – Vis (levobokem) – Sušac (pravobokem) – Palagruža (levobokem) – Lastovo
2. etapa Lastovo – Murter
3. etapa - v případě dostatku času – oblast Murterského moře
- délka plánované trasy celkem cca 250 Nm

 

Startující lodě:
BAVARIA 46 Cruiser s genakrem
- posádka max. 9 osob

 

Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění

 

Doprovodná loď: 1x

 

Kontaktní osoby:
Michal Chudáček, tel: 737 970 155
Michaela Černíková, tel: 603 502 229
email: regata@akitayacht.cz

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky
g/ minimální věk účastníků v závodě je 15 let, osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce

 

III. STARTOVNÉ

 

Startovné činí:
85.000,- Kč

 

Startovné obsahuje:
a/ náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser s genakrem, závěrečný úklid
b/ poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému
a bezpečnému průběhu a dokončení závodu
c/ poplatky nezbytně nutné k zajištění organizace závodu
d/ zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, média atd.
e/ občerstvení při společném večeru vyhlášení výsledků
f/ DPH

 

Startovné neobsahuje:
a/ kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/ dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v maríně
c/ spotřebované pohonné a provozní hmoty
d/ turistickou taxu

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. platba: 45.000,- Kč (fa vystavena při podání přihlášky) Splatnost: 14 dní od vystavení
2. platba: 40.000,- Kč (fa vystavena do 31.8.2024) Splatnost: 14 dní od vystavení

 

Druhou část platby je možné fakturovat sponzorům posádek za reklamu během závodu.

 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Teplice
číslo účtu: 1941870002/5500
variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách

 

Kauce:
2880,- €, splatná při předání lodě v hotovosti nebo kreditní kartou – možnost pojištění kauce 175 € (payable only by credit card)+ deposit 190 € (regatta risk + genaker incl.)

 

V. STORNO PODMÍNKY
- v případě odstoupení po 10.9.2024 propadají veškeré dosud zaplacené částky. Pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.
- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi

 

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU
a/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ soutěžící se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších soutěžních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ soutěžící jsou povinni se řídit propozicemi závodu Palagruža Cup 2024 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Palagruža Cup 2024
f)pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu
g) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.
h) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi
i) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)

 

VII. PŘIHLÁŠKY
a/ vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na regata@akitayacht.cz nebo na adresu Akita-Yacht Club z.s., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3.
b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem
d) pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí

 

VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

 

Sobota 19.10.2024
13:00 - registrace posádek + skipper meeting (místo bude upřesněno)
- check-in lodí – bude upřesněno dle možností charterové společnosti

 

Neděle 20.10.2024
14:00 - vyzývací znamení pro start 1. etapy
start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy

 

Pátek 25.10.2024
16:00 - slavnostní večeře s ukončením závodu a vyhlášením výsledků

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

 

v Dubí dne 17.5.2024
za pořadatele závodu

 

Michal Chudáček
Michaela Černíková