reklama
Akita Yacht Únětický pivovar Lanex IFP Publishing Yacht magazine
 

O závodu - propozice, přihláška

 

 

BAVARIA 46 Cruiser včetně genakru 

 

vlajka CR přihlášku možno stáhnout ZDE

 

 

 

PROPOZICE 6. ROČNÍKU ZÁVODU 

PALAGRUŽA CUP 2022

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Pořadatel:  

 

Akita-Yacht Club z.s.
Ruská 107/34
417 03 Dubí 3

IČ: 08601461

 

Termín a místo konání:  

 

15.10. – 22.10.2022, Chorvatsko

 

Trasa:   

  1. etapa  Murter – Vis (levobokem) – Sušac (pravobokem) – Palagruža (levobokem) – Lastovo
  2. etapa Lastovo – Murter
  3. etapa - v případě dostatku času – oblast Murterského moře


- délka plánované trasy celkem cca 250 Nm

 

Startující lodě: 

 

BAVARIA 46 Cruiser s genakrem


- posádka max. 9 osob

 

Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění

 

Doprovodná loď: 1 – 2 x, bude upřesněno podle počtu startujících lodí

 

Kontaktní osoby: 

 

Michal Chudáček, tel: 737 970 155

Michaela Černíková, tel: 603 502 229

mail: regata@akitayacht.cz

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

g/ minimální věk účastníků v závodě je 15 let, osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce

 

III. STARTOVNÉ

 

Startovné činí: 

 

 75.000,- Kč

 

Startovné obsahuje:


a/  náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser s genakrem, závěrečný úklid

b/  poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému

a bezpečnému průběhu a dokončení závodu

c/ poplatky nezbytně nutné k zajištění organizace závodu
d/  zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, média atd.
e/  občerstvení při společném večeru vyhlášení výsledků 

f/ DPH

 

Startovné neobsahuje:
a/  kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/  dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v maríně
c/  spotřebované pohonné a provozní hmoty

d/ turistickou taxu 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. platba:  40.000,- Kč (fa vystavena při podání přihlášky)          Splatnost: 14 dní od vystavení
2. platba:  35.000,- Kč (fa vystavena do 31.8.2022)                   Splatnost: 14 dní od vystavení

 

Část platby spojené s účastí na regatě je možné fakturovat sponzorům posádek za reklamu během závodu.

 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Teplice
číslo účtu:  1941870002/5500 


variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách

 

Kauce:  

3.000,- €, splatná při předání lodě v hotovosti nebo kreditní kartou – možnost pojištění kauce

 

V. STORNO PODMÍNKY

- v případě odstoupení po 10.9.2022 propadají veškeré dosud zaplacené částky. Pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.

- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi

 

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

a/  veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti 
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ soutěžící se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších soutěžních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ soutěžící jsou povinni se řídit propozicemi závodu Palagruža Cup 2022 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Palagruža Cup 2022, závod se neřídí dle Závodních pravidel jachtingu World Sailing

f)pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu 

g) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.

h) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi

i) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)

 

VII. PŘIHLÁŠKY

a/ vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na regata@akitayacht.cz nebo na adresu Akita-Yacht Club z.s., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3.

b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem

d) pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí

 

VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

 

Sobota 15.10.2022

13:00 - registrace posádek + skipper meeting (místo bude upřesněno)

- check-in lodí   – bude upřesněno dle možností charterové společnosti

 

Neděle 16.10.2022

14:00 - vyzývací znamení pro start 1. etapy

 

start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy

 

Pátek 21.10.2022

16:00 - slavnostní večeře s ukončením závodu a vyhlášením výsledků

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

 

 

 

v Dubí dne 13.5.2022

 

za pořadatele závodu    

 

Michal Chudáček

Michaela Černíková